Készült a CallForHelp szolgáltatások működéséhez.

Bevezető

A szolgáltatás professzionális működtetéséhez szükséges az etikai alapelvek lefektetése, amely az önkéntesek munkáját szolgálja. Ezzel is hozzájárulva egy minőségi szakmai munka létrejöttéhez. Az alapítvány törekszik rá, hogy szolgáltatásait széles körbe eljutassa, ennek eszközei a telefon és az internet. Hiszünk abban, hogy ebben a nehéz helyzetben az emberek meghallgatása hozzájárulhat mentális egészségük megőrzéséhez, a súlyosabb mentális problémák megelőzéséhez.

A CallForHelp létrejötte, célja

2020 márciusában a COVID-19 vírussal kapcsolatos járványügyi helyzetben a Végeken Egészséglélektani Alapítvány kuratóriuma úgy gondolta, mind a szakemberek, mind a lakosság számára szükséges a lelki támogatással, kiemelten a lelki elsősegéllyel kapcsolatos információk, segélyvonalak elérhetőségének valamint a szükséges támogató lehetőségeknek az összegyűjtése. Emellett szükséges olyan lelki elsősegély telefonvonalak létrehozása is, amelyek a különösen nehéz helyzetben, nyomás alatt dolgozó szakemberek és a kifejezetten nehéz helyzetbe került társadalmi csoportok támogatását célozzák, összefogva a feléjük megnyilvánuló társadalmi és szakmai támogatást. A CallForHelp a jelentkező önkéntes szakemberek kompetenciái alapján a várható igények lefedése érdekében hozta létre a különböző szolgáltatásokat. Célja annak a fontos ténynek a tudatosítása a társadalomban, hogy a mentális egészség megléte nélkül a testi egészség sem tartható fenn, és a lelki segítségért fordulás szükség esetén nem a gyengeség, hanem épp ellenkezőleg, az erő megnyilvánulása.

A CallForHelp tagjai lehetnek önkéntesek, vezetők, fizetett alkalmazottak és kiképzők. Ők együtt dolgoznak a Szolgálat szellemében.

A CallForHelp képviselője a Végeken Egészséglélektani Alapítvány.

A CallForHelp szolgáltatások az egységes, szakmailag, emberileg elvárható színvonal biztosítása érdekében a következő alapelvekre épülnek.

A CallForHelp szolgáltatások alapelvei

 1. A CallForHelp szolgáltatásokban az ügyeleti munka a CallForHelp által elfogadott szakmai minimum feltételekre, szakmai kritériumokra épül.
 2. A CallForHelp szolgáltatások munkatársai (ügyelői) önkéntes segítők. Az egyes szolgáltatásokhoz a szakmai minimumfeltételek külön kerülnek meghatározásra.
 3. A CallForHelp szolgáltatások a meghirdetett időszakban állandóan elérhetők.
 4. A CallForHelp szolgáltatások anonimak – a munkatársak anonimak.
 5. A segítségkérő fél anonimitása csak általa oldható fel, s kizárólag az ellátás érdekében.
 6. Az ügyelő a segítségkérőt semmilyen körülmények között sem azonosíthatja be, annak adatai és személye után nem érdeklődhet, kivéve szuicid krízis esetén.
 7. A CallForHelp munkatársa tiszteletben tartja a segítségkérő önrendelkezési jogát mindaddig, amíg nem kerül olyan beszűkült állapotba, hogy önmagát, más vagy mások testi épségét és környezetét veszélyeztesse.
 8. Amennyiben a segítségkérő más, problémájában kompetens személlyel kíván kapcsolatba lépni, a CallForHelp ezt elősegítheti és közvetítheti.
 9. Amennyiben a segítségkérő problémája meghaladja a CallForHelp által nyújtott szolgáltatás kompetenciáját, a CallForHelp delegálja más segítő kapacitásokhoz.
 10. Ha az ügyeletes úgy ítéli meg, hogy a segítségkérő érdekében más intézmények, szervek megkeresése is szükséges, ez csak az ő beleegyezésével történhet.
 11. Amennyiben a segítségkérő érdekében más intézmények, szervek megkeresését jogszabály írja elő, a CallForHelp a mindenkori jogszabályok szerint jár el és erről a segítséget kérő tájékoztatja.
 12. Sem a segítségkérőre, sem a munkatársakra nem gyakorolható felekezeti, vallási, politikai vagy ideológiai nyomás.
 13. A munkatárs a tudomására jutott információkat titokként kezeli.
 14. Az ügyeletes feladata, hogy szükség esetén közölje a segítségkérővel, hogy a szolgáltatás eseti, de a kapcsolattartás lehetőségét nyitva tarthatja.
 15. Az ügyelők munkájukat folyamatos szupervízió mellett végzik, amelyet számukra a CallForHelp biztosít.
 16. A segítségkérő és a munkatárs között a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás online módon történik.
 17. A segítségkérők számára teljes titoktartást kell biztosítani, amelyet csak a segítségkérő oldhat fel.
 18. A segítségkérőre semmilyen anyagi, sem más kötelezettség nem róható.
 19. A segítségkérő megnyilvánulásait mind tartalmi, mind formai szempontból ítéletmentesen kell fogadni.
 20. A munkatársnak a segítségkérő esetleges manipulációját, zaklatását vissza kell utasítania, el kell hárítania
 21. A munkatársak önkéntesek vagy fizetett alkalmazottak, de az önkénteseknek kiemelt szerepet kell biztosítani.
 22. A munkatárs saját szakmai fejlődése érdekében fontosnak tartja, hogy az esetmegbeszélő csoporton, szupervízión, esetkonzultáción stb., valamint a továbbképző
  tanfolyamokon, egyéb szakmai rendezvényeken részt vegyen.

A CallForHelp tagjai

 1. A CallForHelpbe való belépés az önkéntességen és belső meggyőződésen alapul.
 2. Az ügyelők gondos válogatás után vonhatók be a CallForHelp munkájába.
 3. A kiválasztás fő szempontja az empátia, a megértés, a közösség- és felelősségvállalás képessége, valamint az egyes szolgáltatásokhoz szükséges szakmai feltételek megléte. Egyes szolgáltatásokhoz a szakmai feltételt (kiképzés) a CallForHelp biztosíthatja.
 4. A CallForHelpben munkát végzők nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával tevékenykednek.
 5. A CallForHelpben munkát végző munkatársak tiszteletben tartják minden ember értékét, akaratát, méltóságát, egyediségét és jogait.
 6. A munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés, a bizalom, a tisztelet. Gyakorlati tapasztalataikat és információikat a munkatársak megosztják egymással.
 7. Az online segítő tevékenység során kötelezően biztosítani kell a titoktartást és az anonimitást. Ennek elfogadása alapvető követelmény. A munkatársat a lelki munkában, a titoktartásban mindenkor magasfokú identitástudat, fegyelem és lelkiismeret vezérli.

Etikai alapelvek

A CallForHelp szervezet feladatai az etikus működés érdekében

 1. Az etikai és működési alapelvek meghatározása és azok betartásának biztosítása, ellenőrzése a tagok és a CallForHelp érdekében
 2. Az önkéntesek és alkalmazottak anonimitásának, adatainak védelme
 3. Az önkéntesek alkalmazása feltételeinek meghatározása a különböző szolgáltatások esetén
 4. Az önkéntesek mentális jóllétének támogatása szupervízióval
 5. A megfelelő felület biztosítása, hogy a segítségkérők illetve a tagok jelezhessék azokat az eseteket, amikor véleményük szerint az etikai alapelvek sérültek. A CallForHelp kötelessége ezeknek a panaszoknak a gyors, pártatlan kivizsgálása, megválaszolása, a szükséges intézkedések meghozatala.
 6. A szolgáltatások rendjének, feltételeinek, működési idejének meghatározása
 7. Az ügyeleti rend beosztás rendszerének meghatározása.
 8. A szolgáltatások működtetéséhez szükséges feltételek – személyi és tárgyi – tőle elvárható legjobb teljesítése, biztosítása
 9. A szolgáltatásokba való bekerülés és kikerülés módját, illetve feltételeinek meghatározása.
 10. A tisztségviselők, felelősök feladatainak, hatáskörének meghatározása
 11. Kialakítani és fenntartani a kapcsolatot az állami/helyi szervekkel és intézményekkel, egyházakkal, más civil szervezetekkel, médiával.
 12. Együttműködés más, hasonló céllal létrejött kezdeményezésekkel, kiemelten a lelki elsősegély telefonszolgálatokkal, elsősorban a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségével (LESZ, 116-123).
 13. Szakmai anyagok elérhetőségének biztosítása
 14. Információgyűjtés, információk megfelelő áramoltatása.
 15. A CallFporHelp, együttműködve más szervezetekkel, egyes szolgáltatások (pl. telefonvonal) biztosításával segítheti azok működését, amennyiben azok megfelelnek a CallForHelp alapvető céljainak. Ebben az esetben az etikai és működési alapelvek betartásának ellenőrzése az együttműködő szervezet feladata. A CallForHelp vezetőségének felelőssége, hogy ilyen megállapodást csak a megfelelő szervezettel kössön.

A CallForHelp tagjainak feladatai az etikus működés érdekében

Az alábbiakban a “segítő beszélgetés” az online találkozásokra (chat) is vonatkozik.

 1. A CallForHelp szolgáltatások alapelveinek betartása, amelyre az önkéntes szerződés vagy egyéb szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak. Tudomásul veszik, hogy az alapelvek megsértése a tagság azonnali megszüntetését, a szerződés felmondását jelenti.
 2. A tagok személyesen felelősek azért a területért, feladatért, amivel megbízták őket és amit elvállaltak.
 3. Az ügyelő az ellátott segítségnyújtásról jegyzőkönyvet készít, legalább a kötelező adatok kitöltésével.
 4. A tagok elfogadják, hogy a segítő beszélgetés vagy nem meggyőzés, hanem elsősorban meghallgatás, melyben a segítő nem minősít, nem utasít és nem ad konkrét tanácsot, hanem a segítségkérésre összpontosít.
 5. A segítő beszélgetés célja a segítségkérő meghallgatása, szükség esetén a szorongás és krízis oldása, az öngyilkosság megelőzése. Ezt az ügyelő úgy érheti el, ha a segítségkérő helyzetét – vele együtt – mélyrehatóan tisztázza, illetve, ha a segítségkérőt útkeresésében, kezdeményezőképességében megerősíti: csökkenti bűntudatát és növeli önbizalmát.
 6. A segítségkérők sem nemzetiségi, sem vallási, sem ideológiai, politikai, társadalmi, nemi irányultsági, iskolázottsági, műveltségi megkülönböztetésben vagy befolyásolásban nem részesülhetnek a tagok részéről.
 7. Az ügyelő a CallForHelp nevében jelentkezik be, lehetőleg csak egyszeri beszélgetést vállal, kivéve ha az a segítségkérő kérésére további önfeltárást eredményez, mely az érdemi megoldást elősegítheti.
 8. Krízishelyzetek megoldása, öngyilkosság megakadályozása érdekében – a segítségkérő hozzájárulásával – az ügyeletes külső segítséget is bevonhat (pl. mentők, esetleg családtagot stb.), vagy amennyiben a segítségkérő állapota ezt lehetővé teszi, átirányíthatja a LESZ-hez (116-123).
 9. Amennyiben a segítségkérőnek szakirányú (pszichoterápiás, jogi, egyéb) segítségre van igénye, a rendelkezésre álló szakembereket ajánlhatja. Ezek csak olyan szakemberek lehetnek, akik a CallForHelp oldalon közölt lehetőségek közt valamilyen formában (egyénként vagy szervezet tagjaként, alkalmazottjaként stb.) szerepelnek.
 10. Ha az ügyelő valamely segítségkérés tartalmát személyesen nem tudja vállalni (pl. önkielégítők, agresszív provokációk stb.), akkor azt higgadtan és kulturált stílusban teszi, amely a segítségkérő önérzetét nem sérti, és nem sérti a CallForHelp egészének az arculatát sem.
 11. A szupervízióról, kötelező megbeszélésekről csak igen indokoltan, váratlan, elkerülhetetlen helyzetek, betegségek – előzetes-utólagos jelzéssel – hiányozhat.
  Gyakori hiányzása és tartós passzivitása kétségessé teheti a segítő munkában való további részvételt, kivételt képez, ha a pihenési, szüneteltetési szándékát a stáb előtt bejelenti, és a kért időt a csoport is jóváhagyja.
 12. Az ügyeletet pontosan kezdi és fejezi be. Az ügyelete során olyan tevékenységet nem folytat, ami elvonhatná a figyelmét az ügyeleti munkától.
 13. Amennyiben a vállalt ügyelet ellátásában akadályoztatva van, cseretársat keres és azt az ügyeletszervezőnek bejelenti.
 14. A CallForHelpről információt – bármely célból is – csak a vezető hozzájárulásával közölhet külső személlyel.
 15. A rendkívüli eseteket azonnal jelenteni kell a vezetőnek.